· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm /

T́nh Xa..T́nh Gần - Miên Du

 #1 · Posted: 5 Jan 2004 04:51 · Edited by: admin 
admin
Admin
T́nh Xa..T́nh Gần...T́nh xa hay có t́nh gần
Cũng là một mối phân vân mỗi chiều
Cũng sầu trong nỗi cô liêu
Cũng buồn như thuở biết yêu lần đầu
T́nh đầu hay có t́nh sau
Cũng là t́nh lỡ cho nhau một đời
Thôi th́ t́nh có nổi trôi
Xa - gần xin được chia phôi lần này
Để ta vui với cỏ cây
Sống đời cô lữ như mây hững hờ
Dù cho t́nh có bơ vơ
Ta xin một kiếp làm thơ tặng người...!!


Miên Du – Đà Lạt

Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm MacDinhChiReunion.net / Thơ Thân Hữu & Sưu Tầm / T́nh Xa..T́nh Gần - Miên Du Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®