· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Frequently Asked Questions MacDinhChiReunion.net / Frequently Asked Questions /

Cch Dng Unicode Để G Tiếng Việt Trong MS-WORD

 #1 · Posted: 11 Jan 2004 03:58 · Edited by: Admin 
Tuyen
Registered
Cch Dng Unicode Để G Tiếng Việt Trong MS-WORDThiết Kế MS-WORD Template:

Vo Tools \ Options \ File Location tab để xem biết directory của Startup files.
Ra khỏi MS-WORD v copy vnunicode.dot vo directory của startup files. Thường thường directory ny l C:\Windows\Application Data\Microsoft\Word\Startup\
Mở MS-WORD trở lại v vo Tools \ Templates and Add-Ins v check [check box] của vnunicode.dot nếu cần.
Hiện giờ nn dng font Tahoma cho bảo đảm. Bạn c thể vo Format \ Styles để set Tahoma lm default font. Trong tương lai c thể dng cc fonts khc như Arial, Times New Roman, vv
Nếu muốn th vo Tools \ Auto Correct v uncheck hết tất cả cc check boxes để MS-Word khỏi tự động đổi những chữ như i thnh I (đy l một feature c thể rất phiền phức hơn l ch lợi).
Cch Đnh Dấu:

Dng cc nt bấm sau đy để đnh dấu trước khi bấm nt nguyn m.
Dấu Nt Bấm Trước Khi Bấm Nt Nguyn m Th Dụ
Sắc Ctrl + 1 : Ctrl + 1, A
: Ctrl + 1, Shift + A
Huyền Ctrl + 2 : Ctrl + 2 , A
: Ctrl + 2 , Shift+A
Hỏi Ctrl + 3 ả : Ctrl + 3 , A
Ả : Ctrl + 3 , Shift+A
Ng Ctrl + 4 : Ctrl + 4 , A
: Ctrl + 4 , Shift+A
Nặng Ctrl + 5 ạ : Ctrl + 5 , A
Ạ : Ctrl + 5 , Shift+A
Ctrl + 6 : Ctrl + 6 , A
: Ctrl + 6 , Shift+A
Ă Ctrl + 7 ă : Ctrl + 7 , A
Ă : Ctrl + 7, Shift+A
Ư ư Ctrl + 8 ư : Ctrl + 8 , A
Ư : Ctrl + 8 , Shift+U
Ctrl + 9 đ : Ctrl + 9 , D
: Ctrl + 9 , Shift+D
ấ ế ố Atl + 1 ấ : Alt + 1 , A
Ấ : Alt + 1 , shift+A
ầ ề ồ Atl + 2 ầ : Alt + 2 , A
Ầ : Alt + 2 , shift+A
ẩ ể ổ
Alt + 3 ẩ : Alt + 3 , A
Ẩ : Alt + 3 , Shift+A
ẫ ễ ỗ Alt + 4 ẫ : Alt + 4 , A
Ẫ : Alt + 4 , Shift+A
ậ ệ ộ Alt + 5 ậ : Alt + 5 , A
Ậ : Alt + 5 , Shift+A
ắ ớ ứ Ctrl + Alt + 1 ắ : Ctrl+Alt + 1 , A
Ắ : Ctrl+Alt + 1 , Shift+A
ằ ờ ừ Ctrl + Alt + 2 ằ : Ctrl+Alt + 2 , A
Ẳ : Ctrl+Alt + 2 , Shift+A
ẳ ở ử Ctrl + Alt + 3 ẳ : Ctrl+Alt + 3 , A
Ẳ : Ctrl+Alt + 3 , Shift+A
ẵ ỡ ữ Ctrl + Alt + 4 ẵ : Ctrl+Alt + 4 , A
Ẵ : Ctrl+Alt + 4 ,Shift+A
ặ ợ ự Ctrl + Alt + 5 ặ : Ctrl+Alt + 5 , A
Ặ : Ctrl+Alt + 5 , Shift+A


Ni tm lại:

đnh dấu trước, nguyn m sau.

dng Ctrl cho dấu đơn, Alt cho hay với dấu v Ctrl + Alt cho ư hay ơ với dấu.

Downnload vnunicode.zip

Tham khảo trang cũ về cch sử dụng Unicode trong Ms Word

Cch dng v cc ứng dụng Unicode Việt Ngữ

Chuyển ton bộ Web site VPS, VSCII, VNI vv... của bạn thnh Unicode

Cch dng Frontpage 98/ 2000 để viết webpage Việt ngữ

Cch dng Outlook Express 5 để gửi v nhận Email Unicode Việt Ngữ

Cch dng Outlook 2000 để gửi v nhận Email Unicode Việt Ngữ

Cch dng Hotmail để gửi v nhận Email Unicode Việt Ngữ

Cch dng Yahoo Mail để gửi v nhận Email Unicode Việt Ngữ

Giới thiệu về qu trnh sử dụng Unicode cho chữ Việt trn mạng web Vovisoft


Vovisoft 2000. All rights reserved.
Last Updated: 23 Dec 2003

Frequently Asked Questions MacDinhChiReunion.net / Frequently Asked Questions / Cch Dng Unicode Để G Tiếng Việt Trong MS-WORD Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®