· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Mỹ Thuật MacDinhChiReunion.net / Mỹ Thuật /

Dễ Thương Qu Đi.... - from friend

 #1 · Posted: 5 Aug 2017 07:41 · Edited by: kimminh 
kimminh
Moderator
Dễ Thương Qu Đi....U...OA....THƯƠNG QU !XEM TỚ C "DẸO" HƠN KHNG NO !MẸ ƠI, CHO CON B T NH !THƯƠNG NG QU ĐI MẤT THIBẠN C NGƯỜI THNG CẢM RỒI ĐY !I, KHNG, ĐỪNG LM THẾ CHỨ !CỐ LN, TỚ ĐỠ LN CHO !M ƠI, KHNG PHẢI CON. LỘN NGƯỜI RỒI !C CON NỮA ĐY NY !ẤY ! SAO CẬU ĐẠP "CHYM" TỚ !CHO CHNG MNH CHƠI CHUNG NH !ĐỂ TỚ CHỈ CHO N, THẤY HNG ?I, TỚ CŨNG BUỒN NHƯ CẬU THI !MNH CNG ĐI THEO C, BẠN NH !U...OA.... SƯƠNG...SƯƠNG !


from friend

Mỹ Thuật MacDinhChiReunion.net / Mỹ Thuật / Dễ Thương Qu Đi.... - from friend Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®