· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức /

Tài Chánh

 #1 · Posted: 25 Feb 2011 00:59 · Edited by: bichhanh 
bichhanh
Moderator


Tài Chánh Năm 2018

QDH 03/10/2018 = $ 5,261.75

THU


Thu nhan tu QTT :$2,236.75


Danh Sách Dự Tiệc Tân Niên 2018


http://vulieu.net/board/index.php?action=vthread&forum=2&topic=5429

CHI

3/29/2018 Web Hosting/Domain : $ < 368.78 >
Tài Chánh Năm 2017

QDH 11/12/2017 = $ 3,025.00


Kim Minh & Kim Thoa $100.00


7/10/2016 Quac'h Xua^n So+n $20.00 (NL)

CHI

3/19/2016 Web Hosting/Domain : $ < 320.78 >


Danh Sách Dự Tiệc Tân Niên 2016

Thay co tham du DH Xuan 2016 & dong gop QDH:

Thay Hieu truong Ly Di va co Hong --- $100.00
Thay co Nguyen Tri Thanh --- $100.00
Thay co Nguyen Huu Ddien --- $80.00
Co Bui Thi Loan & Tram --- $100.00
Co Mai Huong va co Quy --- $60.00
Thay co Pham Q Hong --- $60.00
Thay Nguyen H Loi --- $100.00

Danh sach CHS dong gop them vao QDH:

Lu K Minh ---$130
Nhuoc Thu ---$20
Lieu H Vu ---$20
Nguyen v Phuoc & Thanh Kieu ---$40
Quynh Hoa ---$100
Lien Anh ---$40
My Kieu ---$10
Nguyen Kim Oanh ---$20
La V Giang & Vu thi Van ---$20


Danh sach CHS tham du DH Xuan2016:

Lu K Minh - K66 (1) $30.00
Phan N Tha`nh - K68 (2) $60.00
Quach X Son - K70 (2) $60.00
Nhuoc Thu - K66 (2) $60.00
Lieu H Vu - K76 (2) $60.00
John Cao & Ngoc Nu (6) $180.00
Dang Hue Hoa - K71 (2) $60.00
Tang Ngoc Bich - K76 (2) $60.00
Tran T Thanh Van - K70 (2) $60.00
Nguyen Phuoc & Thanh Kieu (2) $60.00
Quynh Hoa - K73 (2) $60.00
Ngoc An -K70 (2) $60.00
Kim Chi - K70 (2) $60.00
Lien Anh - K73 (2) $60.00
Cao Bich Hanh (1) $30.00
My Kieu (1) $30.00
Nguyen L Quan (1) $30.00
Ta Thanh Long (1) $30.00
Nguyen Kim Oanh -K74 (2) $60.00
Vu Minh Nguyet -K76 (1) $30.00
La V Giang & Vu thi Van k70 (2) $60.00
Huynh Ngoc Lan -K79 (2) $60.00
Lam V Hien -k71 (2) $60.00
Truong T Cuong -K71 (2) $60.00
Lam Van (2) $60.00
Lieu L Hang (2) $60.00
Huynh Hung / Trang (12) $360.00
Cam Lien -K74 (2) $60.00
Mai To - K74 (2) $60.00
Do thi Loi & Nguyen Thong Duc - K76 (2) $60.00
Vu T Khao - K69 (2) $60.00
Pham V Long -k69 (1) $30.00
Cam Chau (1) $30.00
CHI

Nhà Hàng/Ban Nhac & Flowers $<2,075.00>


1/27/16 Chi cho Website <$80.00>
11/15/2015 $20.00 (NL - Quach Xuan Son)

3/13/2014 Web Hosting/Domain : $ < 223.76 >

11/16/2014 $20.00 ( Quach Xuan Son)

3/13/2014 $50.00 (Tran V Giang)

3/12/2014 $20.00 ( Vu Lieu)


11/12/2013 $50.00 (Truo+ng Tu+. Cuo+`ng)

CHI

Nhà Hàng $<2,995.00>
Ban Nhạc & Tip $ <300.00 >
Stamps $ <108.00 >

THU

Tong cong $ ve' tham tiec Xuan 2013 $2,020.00
Thu - Nien Liem va QDH $575.00

Giao cho QTT $<315.00>
Nhan lai tu QTT $315.00

Danh Sách Dự Tiệc Tân Niên 2013

Thay Co^ Ly' Di $100.00
Thay Co^ Nguyen Tri Thanh $100.00
Thay Nguyen Huu Lo+.i $30.00
Co^ Lie^n - Bac.h Van Dduc $40.00
Thay Co^ Nguyen Huu Ddie^.n $100.00
Thay Nguyen Tan Da.t $140.00
Co^ Quy' & Co^ Mai Huong $70.00
Co^ Ha` Duong Thi Di $50.00
Thay co Tran Ba' Pham $40.00
Thay Nguyen Van Vang $30.00
Thay Nguyen Vu~ Hai? $50.00
Thay Pham Qua^n Hong $80.00
Co Nguyen thi Kim Phuong $100.00
Thay Vu~ Boi Minh Giao


Cao Bich Hanh 1 $40.00
Dang Hue Hoa 2 $80.00
Doan Vi~nh Duc 1 $40.00
Gia Phuc Trung 2 $80.00
Giang V Thuat 1 $40.00
Lam Ngoc Vinh 1 $40.00
Lam Vinh Hien 1 $40.00
Le Minh / Hong Lan 2 $80.00
Lieu H Vu~ 2 $80.00
Lu Khai Minh 2 $80.00
Minh Tuan (TB Van Nghe) 1 $40.00
Nghe Kim Chi 1 $40.00
Ngo D Tro.ng 1 $40.00
Ngoc Nu+~ & John Cao 2 $80.00
Nguyen H Khai/ Ngo M Kieu 2 $80.00
Nguyen Hong Mai 1 $40.00
Nguyen Khanh Minh 1 $40.00
Nguyen Le Qua^n 1 $40.00
Nguyen Lien Anh 1 $40.00
Nguyen Luo+ng 1 $40.00
Nguyen T. Kieu & 2 tha^n huu 3 $120.00
Nguyen thi Kim Oanh 2 $80.00
Nhuoc Thu 1 $40.00
Pham van Duon 1 $40.00
Phan Ngoc Tha`nh 1 $40.00
Phan Thanh Hau 1 $40.00
Quach Xuan Son 1 $40.00
Ta Thanh Long 1 $40.00
Tang Ngoc Bich 2 $80.00
Tran Quang Qua' 1 $40.00
Tran Thanh Liem 2 $80.00
Tran thi Thanh Va^n 1 $40.00
Tran Thy Thong 1 $40.00
Tran van Giang 2 $80.00
Van Nguyet Lan / Van thi Ngoat 3 $120.00
Vo Van Quang 1 $40.00

THU
Tiền Đóng Nien Liêm va QDH:


Doan Vi~nh Duc $20.00
Gia Phuc Trung $10.00
Giang V Thuat $20.00
Huynh Cong Vinh $30.00
Lieu H Vu~ $20.00
Lu Khai Minh $20.00
Ngo Dinh Tro.ng $10.00
Ngoc Nu+~ & John Cao $40.00
Nguyen H Khai/ Ngo M Kieu $20.00
Nguyen Hong Mai $20.00
Nguyen Le Qua^n $20.00
Nguyen v Phuoc & T Kieu $20.00
Nhie^u Quang (San Diego) $20.00
Nhuoc Thu $20.00
Pham Kim Xuan $25.00
Phan Ngoc Tha`nh $20.00
Ta Thanh Long $20.00
Tang Ngoc Bich $20.00
Tran van Giang $40.00
Van Nguyet Lan & Van thi Ngoat $40.00
Khuo+ng Lie^n $50.00
Nguyen Kim Dung $20.00


THU

9/07/2012 Quac'h Xua^n So+n $40.00 (NL)


co`n du+ sau DH He` San Jose va deposited vao QDH = $166.13

6/28/2012 Nguyen Lie^n Anh $50.00
6/28/2012 Nghe^ Kim Chi $10.00


Danh Sa'ch DHH San Jose

T/C Ly' Di 2 $100
T/C Nguye^~n Vu~ Ha?i 2 $100
Co^ Bu`I Thi. Loan 1 $40
T/C Pha.m Quang Huye^'n 2 $100
Tha^`y Nguye^~n Ta^'t D-a.t 1 $100
Co^ Nguye^~n Kim Phu+o+.ng 1 $40
Co^ Vu~ Thi. Ho^`ng A^n 2
Co^ Nguye^~n Thi. Lan 1 $40
Nguye^~n Hoa`n Kha?i/Ngo^ My~ Kie^`u 2 $100
Du+o+ng Bo^.i Trinh 10 $400
Tra^`n Thanh Lie^m 2 $100
D-o^`ng Tha?o & Nguye^~n Bick 2 $100
Tri.nh Chi' Tha`nh/Tra^`n Thi. Ye^'n 2 $100
Pha.m Kim Xua^n 2 $80
Lu+ Kha?i Minh 2 $80
Chung Lan Hu+o+ng 1 $40
Chung Minh D-u+'c (con chi Hu+o+ng) 1 $40
D-o^~ Thi. Kim Anh 1 $40
Bu`I Thi. Hoa`n 1 $40
Tra^`n Tro.ng Nha^n 1 $40
Lie^u Hoa`n Vu~ 1 $40
Ta(ng Ngo.c Bi'ch/Ly' Bi`nh 2 $80
Nguye^~n Thu?y Tie^n 1 $40
Vo~ D-oa`n Nam 1 $40
Nguye^~n A'nh (Ann Nguyen) 2 $80
Tra^`n Quang Qua' 1 $40
Ho^`ng Long & Tra^`n Hue^. 2 $80
Nguye^~n Ma^.u Hoa`ng (GD thay D-a.t) 1 $40
Nguye^~n Ma^.u Du+o+ng (GD thay D-a.t) 1 $40
Nguye^~n Lan Hu+o+ng (GD thay D-a.t) 1 $40
Nguye^~n Ngo.c Trinh (GD thay D-a.t) 1 $40
Gia Phu'c Trung & Thu Ha` 2 $80
Phan Thi. Ho^`ng 1 $40
Vu~ Minh Nguye^.t (Jill Vu) 2 $80
Bu`I Ngo.c Quang 1 $40
Nguye^~n Lie^n Anh 0 $100
Nguye^~n Va(n Ba?y 1 $40
Du+o+ng Tu' Trinh & niece Ida 2 $80
Nguye^~n Quy' Loan 1 $40
Le^ Minh Tua^'n 1 $40
D-o^`ng Hu+o+ng 1 $40
Tra^`n Vu~ Bi`nh & son Vu~ 2 $80
Casey & Darien (GD Chi. Ye^'n) 2 $80
Pha.m Thi. Phu+o+ng Anh (GD chi. L Huong) 1 $40
Du+o+ng Khu+o+ng Lie^n 0 $100

QDH - THU cu`ng va`o di.p DHH 6/28 :

Tri.nh Chi' Tha`nh/Tra^`n Thi. Ye^'n $50
Pha.m Kim Xua^n $60
Nguye^~n Thi. Phu+o+ng D-a`o $10
Lu+ Kha?i Minh $10
Tra^`n Tro.ng Nha^n $10
Ho^`ng Long & Tra^`n Hue^. $20
Gia Phu'c Trung & Thu Ha` $10
Vu~ Minh Nguye^.t (Jill Vu) $50

Total thu trong tiec hop mat DH He`San Jose : $ 3,340.00


Chi Tiêu Trong ngày 6/28:

Food - dep paid to Thanh Duoc Rest Jan 2012
Food - bal paid to Thanh Duoc Rest 6/15/2012
Food - 2 add'l vegetarian dishes - 6/30/12
Total food @ Thanh Duoc Rest ($2,543.47)
One-Man Band (Sound/Music) ($500.00)
Printing expenses for BVD ($100.00)
Printing and stamps ($30.40)

THU


6/03/2012 Kim Minh $20.00
6/03/2012 Kim Thoa $20.00
4/02/2012 Vu~ Lieu $20.00


4/1/12 Web Hosting fees 4/2012 -4/2014 $218.78

2/10/12 Book of 24 stamps $ 9.00

2/1/12 Reimb - postage fees (bao Xuan) $48.00
1/15/12 Postage 12 books (240) Stamps $105.60
1/15/12 Envelopes $ 6.46

THU9/24/2011 Gia Phúc Trung $20.00
9/24/2011 Trâ`n Phú Hải $20.00
2/24/2011 Nhiêu Quang $ 20.00

QDH as of 2/19/2011 $2,701.04

Tiền Nhận cho Tiệc Xuân nhưng posted trước ngày 1/04$(60.00)
C̣n lại sau tiệc Xuân $460.00

Danh Sách Dự Tiệc Tân Niên 2011

Cao Bích Hạnh 1 $35.00
Đặng Huệ Hoa 2 $70.00
Đoàn Vĩnh Đức 1 $35.00
Gia Phúc Trung 3 $105.00
Giang Văn Thuật 1 $35.00
Hoàn Jujiri (K. 73) 2 $70.00
Huỳnh Anh Đào 1 $35.00
Huỳnh Thiệu Ngọc (K. 74) 10 $350.00
Huỳnh Trang 3 $105.00
Mai Dũng 2 $70.00
Phan Đ́nh Tùng 2 $70.00
Lâm Vĩnh Hiên 1 $35.00
Liêu Hoàn Vũ 2 $70.00
Lư Khải Minh 2 $70.00
Lư Thị Phương Mai 0 $00.00
Mai Anh Việt 5 $175.00
Nghê Kim Chi (K. 70) 1 $35.00
Trương Ngọc Ân 2 $70.00
Nguyễn H Khải/Mỹ Kiều 2 $70.00
Ngyễn Hồng Mai 2 $70.00
Nguyễn Hữu Tưởng 1 $35.00
Nguyễn Khánh Minh 1 $35.00
Nguyễn Kim Dung 1 $35.00
Nguyễn Lê Quân 1 $35.00
Nguyễn Liên Anh 2 $70.00
Nguyễn Như Hiền 1 $35.00
Nguyễn Văn Phước/Kiều 4 $140.00
Nhược Thu 2 $70.00
Phạm Đức Thuỵ (K. 67) 0 $35.00
Quách Xuân Sơn 1 $35.00
Tăng Ngọc Bích 2 $70.00
Tăng Ngọc Hồng 2 $70.00
Tăng Ngọc Loan 2 $70.00
Tăng Ngọc Vân 3 $105.00
Nguyễn Thủy Tiên (Reno) 1 $35.00
Nguyễn Tâm Tom 1 $35.00
Trần Đức (K. 68) 2 $70.00
Trần Thanh Liêm 3 $105.00
Trần Thị Hường 3 $105.00
Trần Văn Giang 1 $35.00
Trần Văn Khương 1 $35.00
Trương T. Bạch Cúc 1 $35.00
Văn Nguyệt Lan 1 $35.00
Văn Thị Ngoạt 1 $35.00
Vơ Quang (Garden Grove) 6 $210.00
Cô Quư/Cô Mai Hương/cô Đức 1 $70.00
Thầy Đỗ Văn Thịnh 2 $40.00
Thầy Vũ Ngọc Ngoạn 1 $30.00
Thầy Nguyễn Hữu Điện 2 $100.00
Thầy Nguyễn Trí Thành 2 $100.00
Thầy Nguyễn Tường Vân
Thầy Nguyễn Văn Vang 1 $ 30.00
Thầy Nguyễn Vũ Hải -- --
Thầy Phạm Quân Hồng 2 $100.00
Liêu Hoàng Hải -- --


Tổng Số Thu: $3,620.00

Tiền Đóng Thêm Cho QDH:
Cao Bích Hạnh $20.00
Đoàn Vĩnh Đức $20.00
Phan Đ́nh Tùng $100.00
Nguyễn Hoàn Khải $10.00
Nguyễn Lê Quân $25.00
Nguyễn Liên Anh $30.00
Nhược Thu $30.00
Tăng Ngọc Bích $20.00
Tăng Ngọc Hồng $20.00
Nguyễn Tâm $10.00
Trần Đức $15.00
Trần Thị Hường $10.00
Trần Văn Khương $5.00
Liêu Hoàng Hải $20.00
Tổng Cộng: $335.00
Chi Tiêu Trong ngày 2/12:
Ĺ X́ $(100.00)
Nhà Hàng $(2,530.00)
Ban Nhạc & Tip $(400.00)
Quà Thầy Cô = $115.23 $(115.00)
Giấy Gói Quà & Linh Tinh=$33.47 $(33.00)
Flower = $32.35 $(32.00)
Quà Cho Khách (MDC Engraved Pens) $(135.00)
Múa Lân $(150.00)

 #2 · Posted: 25 Apr 2009 03:16 · Edited by: ngochong 
ngochong
Moderator
Balance 01/04/2011: $ 2,301.04
[pre]
THU

01/04/2011
Tăng Ngọc Hồng đóng niên liễm $20.00

[/pre]
Tài Chánh Năm 2010

Balance 12/10/2010: $ 2,281.04

[pre]
CHI


12/10/2010
Ṿng hoa tang lễ thầy Bạch Văn Đức $163.12

Balance 12/01/2010: $ 2,444.16

THU

12/01/2010
Bích Hạnh đóng niên liễm $20.00

11/19/2010
Đ̣an Vĩnh Đức đóng niên liễm $20.00

11/20/2010
Quư Tị đóng niên liễm $20.00

CHI

11/19/2010
Mua tem cho thư mời tiệc Tân Niên $175.00

09/08/2010
Ṿng hoa tang lễ phu nhân thầy Vang $150.00


Balance 08/11/2010: $ 2,709.16

CHI

Chi phí in check $ 18.95
Web Hosting $ 188.70


Balance 08/03/2010: $ 2,728.11


CHI

Tràng hoa cho Cô Trần Thị Loan $ 100.00


THU

2 cuốn DS cho Nguyệt Thu $ 20.00
Balance 08/02/2010: $ 2,808.11

CHI

Đặt cọc cho Tiệc Tân Niên 2011 ( Emeralbay Rest.) $ 500.00

Balance 07/20/2010: $ 3,308.11

THU

Kim Minh / Kim Thoa (niên liễm) $ 40.00

Balance 07/18/2010: $ 3,268.11


Họp Mặt Hè San Diego 2010

THU

Danh Sách Tham Dự Họp Mặt Hè

Thày/Cô Nguyễn Hữu Lợi 2 $ 50.00
Thày Nguyễn Tất Đạt 5 $ 75.00
Hiền Như Nguyễn 4 $ 60.00
Huỳnh Thị Cúc (Việt Nam) 1 $ 15.00
Lê Châu 1 $ 15.00
Liêu Hoàn Vủ 7 $ 105.00
Nguyễn Lê Quân 1 $ 15.00
Trần Mỹ Huệ 8 $ 120.00
Thày/Cô Lư Di 2 $ 30.00
Thày/Cô Nguyễn Trí Thành 2 $ 50.00
Thày/Cô Ngô Gia Nam 2 $ 30.00
Nguyễn Hồng Mai 1 $ 15.00
Nguyễn Quư Tỵ 1 $ 15.00
Tăng N Bích/Lư B́nh 2 $ 30.00
Quách Xuân Sơn 1 $ 15.00
Trương Tự Cường 5 $ 75.00
Nguyễn Khuê Minh 1 $ 15.00
Lư Khải Minh 2 $ 30.00
Điêu Tô Hà 1 $ 15.00
Trần Thanh Liêm 3 $ 45.00
Cao Bích Hạnh 1 $ 15.00
Tạ Thành Long 1 $ 15.00
Gia Trung 1 $ 15.00
Trương Hiền Anh 1 $ 15.00
Minh Tuấn 1 $ 15.00
Trần Hữu 1 $ 15.00
Nguyễn Khánh Minh 1 $ 15.00
Liên Anh 1 $ 15.00
Đồng Hương 1 $ 15.00
Đồng Thảo 1 $ 15.00
Phạm Hồng Biên 1 $ 15.00
Ngọc Ân 1 $ 15.00
Nguyễn Minh Hùng 1 $ 15.00
Gia đ́nh Liêu Vủ ủng hộ $ 70.00

Tổng Cộng Thu 65 $1,085.00

CHI

Chi phí:

Chén, dĩa, ly, khăn v.v… $(105.00)
Văn Nghệ $(100.00)
Thức ăn, nước uống $(350.00)
Linh tinh $(120.00)
Cà Phê Lily/Food $(144.00)

Tổng cộng chi phí: $(819.00)

C̣n lại: $ 266.00
[/pre]
[pre]
Họp Mặt Tân Niên

Balance 02/17/2010: $ 3,002.11

THU

Danh Sách Tham Dự Tiệc Tân Niên Canh Dần

Họ và Tên Tham Dự Đóng Góp

Bích Ngọc Tăng 2 $ 60.00
Vũ Hoàn Liêu 2 $ 60.00
Văn Thi Ngoạt 1 $ 30.00
Văn Nguyệt Lan 1 $ 30.00
Tuấn Hữu Lê 2 $ 60.00
Trang Huỳnh 12 $360.00
Tùng và Kim Huê 3 $ 90.00
Thu Thảo & Hải Trần 2 $ 60.00
Thày Vũ Ngọc Ngoạn 2 $ 30.00
Thày Vàng V Nguyễn 1 $ 25.00
Thày và cô Lợi Nguyễn 2 $ 60.00
Thày Thành Trí Nguyễn 2 $ 60.00
Thày Nguyễn Hữu Điện 1 $ 30.00
Thày Lư Di và Ngọc Hồng 2 $ 60.00
Thày Đạt và hai đệ tử 3 $ 90.00
Thành Ngọc Phan 1 $ 30.00
Sơn Xuân Quách 2 $ 60.00
Sơn Đăng Mạc 2 $ 60.00
Quân Nguyễn 1 $ 30.00
Phương Mai Thị Lê 2 $ 60.00
Phước Nguyễn 4 $120.00
Nam Đăng Nguyễn 2 $ 60.00
Ngọc Ân 2 $ 60.00
Mộng Hiền Nguyễn 1 $ 30.00
Minh Tuấn 1 $ 30.00
Minh Thi Nguyễn 1 $ 30.00
Minh Khuê Nguyễn 1 $ 30.00
Minh Khải Lư 1 $ 30.00
Cay Lê và Mai Ngô 2 $ 60.00
Lisa Trinh and friend 2 $ 60.00
Liên Anh 1 $ 30.00
Liêm Thanh Trần 3 $ 90.00
Lễ Văn Nguyễn 1 $ 30.00
Kim Dung Thị Trần 2 $ 60.00
Khương Văn Trần 1 $ 30.00
Khải Hoàn Nguyễn 2 $ 60.00
Jimmy Ha Điêu 2 $ 60.00
Hùng Minh Ngô 2 $ 60.00
Hưng Huỳnh 2 $ 60.00
Hiệp Ngô 4 $120.00
Hiến Văn Tạ 2 $ 60.00
Hiên V. Lâm 1 $ 30.00
Hiền Như Nguyễn 3 $ 90.00
Hoa Thị Nguyễn 2 $100.00
Hạnh Bích Cao 1 $ 30.00
Hải Hoàng Liêu 4 $120.00
Hà Xu Đào 2 $ 60.00
Giang Văn Trần 2 $ 60.00
Giang Văn Lă 2 $ 60.00
Gia Trung 2 $ 60.00
Dung Nguyễn (France) 2 $ 60.00
Đức Đoàn 1 $ 30.00
David R Huynh 1 $ 30.00
Dao Anh Huynh 1 $ 30.00
Cường Tự Trương 3 $ 90.00
HồngMai Thị Trần 1 $ 30.00
Cô Quư, cô Thúy Nga 2 $ 60.00
Cô Mai Hương 1 $ 30.00
Chính Văn Nguyễn 2 $ 30.00
Châu Lê 1 $ 30.00
Bảo Nguyễn 2 $ 60.00
Audrey Vũ, PhD. 2 $ 60.00
Anh Tưởng 1 $ 30.00
Vân Ngọc Tăng 3 $ 90.00
Tuấn Nguyễn 2 $ 60.00
MaiLoan Thi Hoàng 2 $ 60.00
Kim Thoa 2 $ 60.00
Hiền Diệu Thị Nguyễn 1 $ 30.00
Huệ Huỳnh & Hồng Nguyệt 2 $ 60.00
Ngọc Châu & Thanh Hương 2 $ 60.00
Tiệp Trần 1 $ 30.00
Hiệp và Hằng 2 $ 60.00
Tài Vơ 1 $ 30.00
Kim Dung Nguyễn 2 $ 60.00
Diễm Trang Thị Vơ 2 $ 60.00
Hưng Huỳnh 2 $ 60.00

Tổng Cộng 150 $ 4,475.00
Đóng Góp Quỹ Điều Hành

Họ và Tên Đóng Góp

Minh Thi Nguyen $ 10.00
Audrey Vũ, PhD. $ 40.00
Minh Tuấn $ 30.00
Lễ Văn Nguyễn $ 20.00
Hưng Huỳnh $ 20.00
Hiên V. Lâm $ 20.00
Lô Văn Đào $ 20.00
Kathy Hoa Đăng $ 20.00
MỹHuệ Trần $ 20.00
Liêm Thanh Trần $ 40.00
Hà Xu Đào $ 20.00
Khương Văn Trần $ 5.00
Quách Xuân Sơn $ 20.00
Hà Tô Điêu $ 20.00
Phương Mai Thị Lê $ 60.00
Liên Anh $ 30.00
Hiến Văn Tạ $ 20.00
Anh Tưởng $ 20.00
Tuấn Nguyễn $100.00
Tỵ Quư Nguyễn $ 20.00
HồngMai Thị Trần $ 20.00
Quân Nguyễn $ 20.00
Thày Lư Di và cô Ngọc Hồng $ 20.00
Thày và cô Thành Trí Nguyễn $ 20.00
Vân Ngọc Tăng $ 10.00
Kim Dung Nguyễn $ 20.00
Thày Đạt $ 10.00
Hưng Huỳnh $ 20.00
Hoa Thị Nguyễn $ 20.00
Vũ Hoàn Liêu $ 20.00
Trương Tự Cường $ 20.00
Dung Nguyễn (France) $ 50.00
Thuật Giang $ 50.00

Tổng Cộng $855.00
Quảng Cáo

eHealthcare Systems $50.00
Hoa Phát $100.00
JC Income Tax $250.00
MaiLoan Dentist $200.00
Roger Nguyen, MD $100.00
Audrey Pharmacist $200.00
Prince Jewery $100.00
Haig Auto Smoke $50.00
DP Marble $50.00
AA Bakery $15.00

Tổng Cộng $1,115.00

Bán Đặc San và CD (Minh Tuấn)

Họ và Tên Đặc San MT CD

Rosalyn Hoàng $20.00
Nhan Tử Hà $10.00
Minh Khải Lư $10.00 $10.00
Anh Tưởng $100.00
Tỵ Quư Nguyễn $10.00 $10.00
Tuỳ hỷ $65.00

Tổng Cộng $150.00 $85.00

Tổng Cộng $235.00


Tổng Cộng Thu $6,680.00

CHI

Chi phí in ấn Kỷ Yếu Mạc Đĩnh Chi (1) $1,000.00
Chi phí in ấn Kỷ Yếu Mạc Đĩnh Chi (2) $957.50
Quà biếu quư thày, cô $127.26
Đổi tiền $1 $150.00
Văn Nghệ $220.00
Cước phí gửi Đặc San MDC $60.51
Phong b́ và tem $55.81
Bảng tên $125.04
Nhà Hàng $3,490.00

Tổng cộng đă chi ra $(6,286.12)
Tài Chánh Năm 2009

Balance 11/14/2009: $ 2,608.23

CHI

08/09/09 Họp mặt hè 2009 (ban nhạc) -$ 100.00

[pre]
THU
11/14/2009 Liêu Hoàng Hải $ 40.00
08/15/2009 Lê Hoàng Ngọc Mai/Diệp Ngọc Ḥa $ 100.00
08/09/2009 Lisa Trịnh $ 20.00 [/pre]
Balance 05/16/2009: $ 2,548.2305/16/09 Ṿng hoa (phu nhân thầy Đạt) & HM San Diego -$ 175Balance 4/25/2009: $ 2,723.23


Tổng kết Chi-Thu Họp Mặt Tân Niên February 01, 2009

THU


[pre]

02/01/2009 Nguyễn Quang Đại $ 60.00
02/01/2009 Phan Ngọc Thành $ 60.00
02/01/2009 Tăng Ngọc Bích $ 60.00
02/01/2009 Điêu Tô Hà 3 $ 60.00
02/01/2009 Ngô Đ́nh Trọng $ 60.00
02/01/2009 Liêu Hoàn Vũ $ 60.00
02/01/2009 Đoàn Vĩnh Đức $ 30.00
02/01/2009 Đào Văn Lô $ 30.00
02/01/2009 Nhược Thu $ 60.00
02/01/2009 Nguyễn Hoàn Khaỉ $ 30.00
02/01/2009 Đặng Huệ Hoa $ 60.00
02/01/2009 Trần Văn Khương $ 30.00
02/01/2009 Trương Tự Cường $ 60.00
02/01/2009 Ngô Minh Hùng $ 30.00
02/01/2009 Nguyễn Tom $ 60.00
02/01/2009 Ngô Mỹ Kiều $ 30.00
02/01/2009 Tạ Thanh Long $ 30.00
02/01/2009 Đào Xu Hà $ 30.00
02/01/2009 Trần Phước Hữu $ 90.00
02/01/2009 Ngọc Nữ $150.00
02/01/2009 Tăng Ngọc Vân $ 90.00
02/01/2009 Quách Xuân Sơn $ 60.00
02/01/2009 Nguyễn Đức Cường $ 60.00
02/01/2009 Cao Bích Hạnh $ 30.00
02/01/2009 Trần Trọng Nhân $ 60.00
02/01/2009 Trần Thanh Liêm $ 60.00
02/01/2009 Trần Văn Trương $ 60.00
02/01/2009 Trần Văn Giang $ 30.00
02/01/2009 anh Phước / chị Kiều $ 90.00
02/01/2009 Lư Khải Minh $ 60.00
02/01/2009 Huỳnh Thị Trang $360.00
02/01/2009 Lâm Vĩnh Hiên $ 30.00
02/01/2009 Nguyễn Lê Quân $ 30.00
02/01/2009 Trần Danny $ 60.00
02/01/2009 Vơ Thị Lệ Châu $ 30.00
02/01/2009 Nguyễn Kim Thoa $210.00
02/01/2009 Lă Văn Giang $ 60.00
02/01/2009 Nguyễn Hưũ Tưỡng $ 60.00
02/01/2009 Minh Tuấn $ 30.00
02/01/2009 Tài Vơ $ 30.00


Tổng Cộng: $2,580.00
Đóng Góp Niên Liễm 2009

02/01/2009 Tăng Ngọc Hồng $ 20.00
02/01/2009 Giang Thuật $ 20.00
02/01/2009 Nguyễn Quang Đại $ 20.00
02/01/2009 Phan Ngọc Thành $ 20.00
02/01/2009 Tăng Ngọc Bích $ 20.00
02/01/2009 Điêu Tô Hà 3 $ 20.00
02/01/2009 Ngô Đ́nh Trọng $ 20.00
02/01/2009 Đào Văn Lô $ 20.00
02/01/2009 Nhược Thu $ 20.00
02/01/2009 Nguyễn Hoàn Khaỉ $ 20.00
02/01/2009 Đặng Huệ Hoa $ 20.00
02/01/2009 Trương Tự Cường $ 20.00
02/01/2009 Nguyễn Tom $ 20.00
02/01/2009 Tạ Thanh Long $ 10.00
02/01/2009 Đào Xu Hà $ 25.00
02/01/2009 Ngọc Nữ $140.00
02/01/2009 Tăng Ngọc Vân $ 20.00
02/01/2009 Trần Thanh Liêm $ 40.00
02/01/2009 Trần Văn Giang $ 50.00
02/01/2009 Nguyễn Lê Quân $ 20.00
02/01/2009 Lă Văn Giang $ 20.00
02/01/2009 Nguyễn Hưũ Tưỡng $ 20.00
02/01/2009 Trần Thị Yến $ 50.00
02/01/2009 Vũ Trọng Khaỏ $ 20.00
03/28/2009 Trần Thị Mỹ Huệ $ 50.00
03/28/2009 Hoàng Mai Loan $200.00
03/28/2009 Liên Anh $ 20.00

Tổng Cộng: $955.00

CHIReimbursed Nhà hàng -$ 2,210.00
Reimbursed Music Band -$ 100.00
Reimbursed Tiền ĺ x́ -$ 110.00
Reimbursed bao ĺ x́, mứt, hạt dưa -$ 25.00
Reimbursed quà biếu thầy cô -$ 209.95
Reimbursed giấy gói quà -$ 25.00
Reimbursed DVDs -$ 200.00

Tổng Cộng: -$ 2,879.95[/pre]

 #3 · Posted: 24 Apr 2008 00:38 · Edited by: ngochong 
ngochong
Moderator


Tài Chánh Năm 2008

Balance 12/30/2008: $ 2,068.18

12/29/08 Cake MDCR nhà Lâm / Vân -$ 96.00
12/23/08 Reimbursed stamps cho thư mớ -$ 92.40
12/18/08 Reimburst Mai Trần TPB -$ 335.00
($200 Giúp TPB-VNCH &
$135 Ṿng hoa Phúng Điếu Phụ Thân Chi Lê Mỹ Hoa/Anh Trương Văn Tài - Kỷ Yếu 71)

08/04/08 Dư từ tiệc Hông Kông Buffet $ 239.00
09/18/08 Nguyễn Ngọc Kim-Chi (NL 08) $ 40.00
07/21/08 Lê Công Khanh (NL 08) $ 20.00
04/29/08 USPS gơỉ DVD -$ 208.77
04/29/08 Ṿng hoa (mẹ Thầy Điện) -$ 161.62
04/20/08 Web Hosting -$ 136.00

02/11/08 Liêu Hoàn Vũ (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Trưong Tự Cường (NL 08) $ 25.00
02/11/08 Ngọc Nữ (NL 08) $ 50.00
02/11/08 Trần Văn Giang (NL 08) $ 50.00
02/11/08 Nhược Thu (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Đặng Huệ Hoa (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Nguyễn Hoàn Khải(NL 08) $ 25.00
02/11/08 Huỳnh Công Vinh (NL 08) $ 40.00
02/11/08 Vũ Ngọc Tuấn (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Nguyễn Đức Lương (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Nguyễn Hữu Tưởng (NL 08) $ 10.00
02/11/08 Lâm Vĩnh Hiên (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Lư Khải Minh (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Huỳnh Vĩnh Hùng (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Ngô Đ́nh Trọng (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Giang Văn Thuật (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Tăng Ngọc-Bích (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Tạ Thanh Long (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Lư Văn Minh (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Tăng Ngọc-Hồng (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Trần Thanh Liêm (NL 08) $ 40.00
02/11/08 Nguyễn L. Quân (NL 08) $ 100.00
02/11/08 Phan Ngọc Thành (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Liêu Hoàng Hải (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Nguyễn Văn Quang (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Nguyễn Đức Cường (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Nguyễn Hồng Mai (NL 08) $ 20.00
02/11/08 Quách Xuân Sơn (NL 08) $ 20.00


Tổng kết Chi-Thu Họp Mặt Tân Niên February 16, 2008

THU

2/16/08 Đoàn Vĩnh Đức $ 30.00
2/16/08 Phan Ngọc Thành $ 60.00
2/16/08 Nguyễn Hoàn Khải $ 30.00
2/16/08 Trần Trọng Nhân $ 80.00
2/16/08 Cao Bích Hạnh $ 30.00
2/16/08 Huỳnh Thanh Kiều $ 30.00
2/16/08 Fox & Ngọc Nữ $ 60.00
2/16/08 Trần Phước Hữu $ 60.00
2/16/08 Điêu Tô Hà $ 60.00
2/16/08 Miên Du $ 60.00
2/16/08 Nhược Thu $ 60.00
2/16/08 Tăng Ngọc-Bích $ 60.00
2/16/08 Đặng Huệ Hoa $ 60.00
2/16/08 Liêu Hoàn Vũ $ 60.00
2/16/08 Trần Văn Giang $ 60.00
2/16/08 Nguyễn Đức Cường/Hồng Mai $ 60.00
2/16/08 Quách Xuân Sơn $ 60.00
2/16/08 Lư Khải Minh $ 60.00
2/16/08 Lă Văn Giang $ 120.00
2/16/08 Giang Văn Thuật $ 30.00
2/16/08 Trần Thanh Liêm $ 60.00
2/16/08 Huỳnh Công Vinh $ 60.00
2/16/08 Hoàng Mai Loan $ 60.00
2/16/08 Huỳnh Nguyệt Ngân $ 60.00
2/16/08 Trương Thị Nh́ $ 60.00
2/16/08 Nguyễn Thúy Nga $ 60.00
2/16/08 Trần Mỹ Huệ $ 60.00
2/16/08 Vũ Ngọc Tuấn/Ngọc Tú $ 60.00
2/16/08 Nguyễn Đức Lương $ 60.00
2/16/08 Vơ T. Lệ Châu $ 30.00
2/16/08 Nguyễn Hữu Tưởng $ 60.00
2/16/08 Lâm Vĩnh Hiên $ 30.00
2/16/08 Huỳnh Vĩnh Hùng $ 60.00
2/16/08 Ngô Đ́nh Trọng $ 60.00
2/16/08 Trần Văn Trương/Liễu $ 180.00
2/16/08 Tạ Thành Long $ 30.00
2/16/08 Trần Thy Thông $ 60.00
2/16/08 Lâm Ngọc Vinh $ 60.00
2/16/08 Vơ Văn Quang $ 60.00
2/16/08 Phan Văn Đuôn $ 60.00
2/16/08 Phan Thành Hâu $ 30.00
2/16/08 Nguyễn Văn Quang $ 60.00
2/16/08 Nguyễn Quang Đại $ 30.00
2/16/08 Huỳnh T. Trang $ 150.00
2/16/08 Lư Văn Minh $ 60.00
2/16/08 Phan Anh Tuấn $ 60.00
2/16/08 Phạm Văn Long/Phi Yến $ 60.00
2/16/08 Vũ Trọng Khảo $ 60.00
2/16/08 Lê Hồng Khanh $ 60.00
2/16/08 Trần Thy Nam $ 60.00
2/16/08 Nguyễn L Quân Michael $ 30.00
2/16/08 Nguyễn Kim Dung $ 30.00
2/16/08 Vơ Công Tài $ 30.00


CHIReimbursed Nhà hàng -$2,607.50
Reimbursed Tip Nhà hàng -$ 100.00
Reimbursed Music Band -$ 400.00
Reimbursed Vé số/Bao ĺ x́/Tṛ chơi -$ 127.50
Reimbursed Hoa -$ 150.00
Reimbursed Stamps/Envelope/Mứt -$ 143.27
Reimbursed 200 DVDs -$ 700.00

 #4 · Posted: 17 Mar 2007 20:55 · Edited by: ngochong 
ngochong
Moderator


Tài Chánh năm 2007

Balance 11/18/2007: $3,207.24


11/16/07 Nguyễn Kim Chi $ 40.00
8/24/07 Nguyễn Văn Phước/T.Kiều $ 100.00
8/24/07 Thầy Nguyễn Trí Thành $ 50.00
8/24/07 Cô Quư/Cô Đức/Cô M.Hương/Thầy Đức $ 100.00
8/24/07 Ṿng hoa Phúng Điếu Thầy Phan Đ Ngọc -$ 107.75
7/15/07 Lă Văn Giang (NL 07) $ 20.00
7/15/07 Vũ Thị Vân (NL 07) $ 20.00
2/25/07 Tăng Ngọc-Hồng (NL 07) $ 20.00
2/25/07 Lư Khải Minh (NL 07) $ 20.00
2/25/07 Tăng Ngọc-Bích (LN 07) $ 20.00
2/25/07 Tăng Ngọc-Vân (NL 07) $ 20.00
2/25/07 Nhược Thu (NL 07) $ 20.00
2/25/07 Liêu Hoàng Hải (NL 07) $ 20.00
2/25/07 Liêu Hoàn Vũ (NL 07) $ 22.00
2/25/07 Nguyễn Đức Lương (NL 07) $ 20.00
2/25/07 Phan Ngọc Thành (NL 07) $ 20.00
2/25/07 Hoàng Mai Loan (NL 07) $ 20.00
2/25/07 Thúy Nga (NL 07) $ 20.00
2/25/07 Ngô Đ́nh Trọng (NL 07) $ 20.00
2/25/07 Phan Anh Tuấn (NL 07) $ 20.00
2/25/07 Lư Văn Minh (NL 07) $ 20.00
2/25/07 Tạ Thanh Long (NL 07&08) $ 40.00
2/25/07 Nguyễn Đức Cường (NL 07) $ 25.00
2/25/07 Nguyễn Hồng Mai (NL 07) $ 25.00

Tổng kết Chi-Thu Họp Mặt Tân Niên February 25, 2007
THU
2/25/07 Dương Đức Bản ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Nguyễn Đức Lương ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Phan Ngọc Thành ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Fox & Ngọc Nữ ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Lă Văn Giang ($25 x 6) $ 150.00
2/25/07 Vũ Ngọc Tuấn ($25 x 3) $ 75.00
2/25/07 Nguyễn Đức Cường ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Cao Bích Hạnh ($25 x 1) $ 25.00
2/25/07 Nhược Thu ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Đặng Huệ Hoa ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Huỳnh Thanh Kiều ($25 x 6) $ 150.00
2/25/07 Ngô Đ́nh Trọng ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Lư Khải Minh ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Hoàng Mai Loan ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Tăng Ngọc-Vân ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Miên Du (Thân hữu $25 x 1) $ 25.00
2/25/07 Nguyễn Thúy ($25 x 1) $ 25.00
2/25/07 Trần Văn Trương ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Tăng Ngọc-Bích ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Phan Anh Tuấn ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Liêu Hoàn Vũ ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Liêu Hoàng Hải ($25 x 5) $ 125.00
2/25/07 Nguyễn Hữu Tưởng ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Giang Văn Thuật ($25 x 1) $ 25.00
2/25/07 Trần Phước Hữu ($25 x 1) $ 25.00
2/25/07 Nguyễn Nguyệt ($25 x 3) $ 75.00
2/25/07 Nguyễn Hữu Sơn ($25 x 1) $ 25.00
2/25/07 Quách Xuân Sơn ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Lư Văn Minh ($25 x 2) $ 50.00
2/25/07 Tạ Thanh Long ($25 x 1) $ 25.00
2/25/07 Nguyễn Liên Anh ($25 x 1) $ 25.00
2/25/07 Lâm Vĩnh Hiên ($25 x 1) $ 25.00
2/25/07 Bạn Anh Lă V. Giang ($25 x 1) $ 25.00
2/25/07 Chị Nga ($25 x 2) $ 50.00

CHI
Reimbursed Web Hosting -$ 72.00
Reimbursed Nhà hàng -$2,250.00
Reimbursed Tip Nhà hàng -$ 50.00
Reimbursed Hoa/Mứt -$ 50.00
Reimbursed Vé số/Bao ĺ x́ -$105.75
Reimbursed Batteries -$ 26.68
Reimbursed Stamps/Envelopes -$ 69.86Balance QĐH 2/25/2007 $2,984.99


 #5 · Posted: 13 Oct 2006 08:36 · Edited by: Moderator 
budget
Registered


Tài Chánh năm 2006

MDCR Contributions & Expenses 2004&2005&2006

Beginning Balance 2004: $2,253.61 - Contribution 2005: $2,473.37
Distribution 2004 & 2005 & 2006: $1,511.97
Ending Balance to date 6/17/06 To 9/25/06: $3,280.01

Ending Balance 12/30/2006: $3,462.28


Tổng kết Chi Thu Họp Mặt August 27, 2006

THU
Đoàn Vĩnh Đức (Lunch) $ 10
Lâm Vĩnh Hiên (Lunch) $ 10
Nguyễn Liên Anh (Lunch+QĐH+QTT) $100
Cô Doăn Thị Quư (Lunch) $ 10
Thầy Bạch Văn Đức (Lunch) $ 10
Quách Xuân Sơn (Lunch) $ 10
Vũ Ngọc Tuấn (MĐC 73) $ 50
Vũ Ngọc Tú (MĐC 75) $ 50
Nguyễn Văn Phước/Kiều (Lunch) $ 40
Thầy/Cô Đỗ Văn Thịnh (Lunch) $ 20
Thầy Nguyễn Tất Đạt (Lunch) $ 30
Tạ Thanh Long (MĐC 74) (Lunch+QDH+QTT) $100
Miên Du Đà Lạt (Lunch) $ 10
Trần Thanh Liêm (Lunch) $ 10
Trần Văn Điện (MĐC 65) (Lunch) $ 10
Nguyễn Văn Quang (MĐC 68) (Lunch) $ 10
Khánh Loan (Lunch) $ 07
Trần Văn Trương/Liễu (Lunch) $ 20
Hoàng Mai Loan (Lunch+QĐH+QTT) $200
Nhược Thu $ 20
Cô Nguyễn Kim Phượng (Lunch+QDH+QTT) $100
Phan Thị Việt Nhi $ 30
Nguyễn Hồng Mai/Đức Cường $ 20
Quách Xuân Sơn (Niên Liễm 2006 & 2007) $ 40

CHI

Reimbursed Bích Hạnh (Picnic) -$152.73
Reimbursed Huỳnh T. Thanh Kiều (Picnic) -$325.86
Reimbursed Nguyễn Hồng Mai (Picnic) -$ 61.14
Reimbursed Như Hiền-Ngọc Nữ (Xmas Cake) -$ 55.00
Reimbursed KimThoa (Picnic space) -$140.00


Tổng số Thu Ngày HM $917.00
Tổng số Chi Ngày HM -$734.73

Thu-Chi C̣n lại đem qua QĐH $182.27

Tổng số tiền QĐH tính đến ngày 9/25/2006 $3,280.01

Balance QĐH 12/30/2006 $3,462.28
 #6 · Posted: 27 Jan 2004 02:14 · Edited by: Moderator 
vulieu
Moderator

Tin Tức MacDinhChiReunion.net / Tin Tức / Tài Chánh Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®