· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

D ... Dương - Bch Hạnh

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:46 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
D ... DươngD to lớn c quốc tịch Php gọi l ại Ty Dương
D khng thch đnh nhau gọi l Thi Bnh Dương
D số ngho,khng may mắn gọi l Dương Cực
D gi gọi l Dương Cụ
Bạn gi của d l Dương o
Lịch khỏa thn gọi l Dương Lịch
Hai con dcao hứng gọi l Dương Dương Tự ắc
Oai phong cuả d la Dương Oai
D di nước ngoi gọi l Xut Dương
Cuộc dới của d l Dương Thế
D khng mặc a gọi l Dương Trần
Bạn của d đực gọi l D Ci
D cao nin gọi l d gi
D cao nin thch gi trẻ l gi d
D lớn con gọi l ại Dương
Mt. đn d l Dương Cm
Đn d bảy con gọi l Thất Dương
D tốt số gọi l Hưởng Dương
Tiếng của d gọi l m Dương
D khng ngay thẳng gọi l Dương Gian
D hay nghỉ ngơi gọị l Dương Suy
D khng đng hong gọi l D bậy
D khng chịu ăn xu đủa gọi l D Bu Xua
D chạy qua freeway goi l D Xa Lộ
D trong xm đạo gọi l D đạo lộ
D man.h khoẻ goi l Cường Duơng
D ng xe lăn goị l Liệt Duơng


Bch Hạnhsưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / D ... Dương - Bch Hạnh Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®