· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Định Nghĩa Hôn Nhân của các Chuyên Gia - Ngọc Vân

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 09:15 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
TITLENhà kinh doanh: Hôn nhân là hai người kỶ hợp đồng "cùng làm cùng ăn" không thời hạn.

Nhà vật lư: Hôn nhân là hai đám mây mang điện tích trái dấu gặp nhaụ

Nhà thơ: Hôn nhân là chim vào "lồng", là cá "cắn câu". Nhưng ḷng người và Ỷ cá, chẳng biết ai sầu hơn aị

Nhà quân sự : Hôn nhân là mục tiêu đă bị chiếm giự

Luật sư: Hôn nhân là hai bị cáo bị kêt án tù chung thân, nhốt cùng pḥng.

Nhà soạn kịch: Hôn nhân là sự khởi của một tấn bi kich.

Nhà ngoại giao: Hôn nhân là sự hợp tác trên cơ sở hai bên cùng có lợị

Nhà toán học: Hôn nhân là bài toán có hai phương tŕnh hai ẩn sộ

Nhà văn: Hôn nhân là thiên tiểu thuyêt gồm hai nhân vật nhưng ai cũng muốn làm nhân vật chính.


Ngọc Vân sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Định Nghĩa Hôn Nhân của các Chuyên Gia - Ngọc Vân Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®