· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Next Problem - Bùi Thái Hoà

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 01:58 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Next ProblemCó một ông lăo tuổi đă ngoài 70 đi khám bệnh.

Ông ta reports với bác sĩ là :
-Thưa bác sĩ, tôi bây giời bị triệu chứng ǵ kỳ cục lắm, tôi cứ địt hoài hà. Mà lạ một điều là nó không có mùi và không có âm thanh ǵ cả. Thú thật với bác sĩ là từ lúc vào pḥng mạch của bác sĩ tới giờ, tôi làm hơn 15 lần rồi mà đâu có nghe tiếng hoặc nghe mùi ǵ đâu.

Bác sĩ trả lời lớn tiếng:
-À há, nầy ông cầm toa thuốc này đi mua thuốc uống mỗi ngày 2 viên. Sau một tuần lễ trở lại gặp tôi.

Hai tuần sau ông lăo trở lại,
-Bác sĩ à, tôi không hiểu ông cho tôi uống thuốc ǵ mà bây giờ tôi địt mặc dù vẫn không nghe tiếng nhưng mà nó thúi quá trời, không ai chịu nổi cả.

Bác sĩ la to lên:
- Tốt lắm, tôi đă trị cho ông hết chứng bịnh nghẹt mủi rồi đó. Bây giờ để tôi trị tiếp bịnh lăng tai của


Bùi Thái Hoà sưu tầm
07/2001

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Next Problem - Bùi Thái Hoà Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®