· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Sợ Vợ - Liêu Hoàn Vũ

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 06:43 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Sợ VợThời xưa sợ vợ là ngu
Thời nay sợ vợ ... chơn tu đó thầy ....

Bởi v́ th́ là mà …

Vợ thương vợ "dợt " mỗi ngày
Cho chồng luyện vơ đợi ngày làm quan
Chuyện nhà nàng bắt lo toan
Trong nhà tháo vát … th́ … ra làng giỏi gian
Các nàng bướng bĩnh ngang tàn
Bài học "nhẫn nại " ... cho chàng ngày mai
Tiền đong tiền đếm mỗi ngày
Học tánh "tiết kiệm" hỏi ai không màng
Đi chơi nàng gặn hỏi han
Bắt viết " Ŕ Pọt " cho chàng giỏi văn
Dọn dẹp nhà cửa , nấu ăn
Là tánh "ngăn nắp " ai bằng chồng tôi
"Chuyện ấy “ … ch́u ít ít thôi
Cho chồng sức khỏe , tăng đôi tuổi đời...
Sợ vợ đủ vốn thêm lời
Ai mà chẳng hiểu ... chứ thời làm trai …


Liêu Hoàn Vũ sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Sợ Vợ - Liêu Hoàn Vũ Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®