· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

T́nh Trường - Liêu Hoàn Vũ

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 06:46 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
T́nh TrườngT́nh yêu như một ván cờ
Chỉ vui khi Chốt chực chờ lăm le
Đẹp hơn lúc phá được Xe
Khi Chốt kéo xuống chẳng phe cản đường
Không xe Chốt cứ bươn bươn
C̣n nhờ anh Sĩ dẫn đường vào cung
Dang chân thẳng tiến không chùng
Dỡ ng̣i Pháo nổ muốn tung chiếu bài
Đời chuyển giông tố từ đây
Sẽ mưa khi Chốt dí dài vào trong
Vui say Chốt chẳng đề pḥng
Khi không bị Tướng tấn công bất ngờ
Đă thua mặt vẫn trơ trơ
Trọn vui nên Chốt tỉnh bơ tiến hoài
Câu thương Chốt rĩ vào tai
Thề rằng cung cấm chẳng ngày trở ra.


Liêu Hoàn Vũ sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / T́nh Trường - Liêu Hoàn Vũ Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®