· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Xem Bi - Min Du

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:18 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Xem BiSng qua đi xem bi
Thầy bảo tớ sống lu
Lng buồn khng thm ni
Trong lng thấy rầu rầu
ời tớ đ mn mi
Chỉ muốn chết cho mau
Tức ng thầy xem bi
Mừng cho tớ sống lu
Bảo rằng tớ v tội
Nn Nam To Bắc ẩu
Qun đi sổ bụi đời
Giận ng thầy ni ẩu
Tớ vẫn thường nghe ni
Ở c mới sống lu
Hm nay phạt bởi trời
Khng cho tớ chết mau
Sống ly lất trăm tuổi
Tớ chống gậy bạc ru
Tức thằng cha thầy bi
Phang một gậy u đầu...


Min Du

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Xem Bi - Min Du Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®