· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Thơ Một Mẩu Tự - Min Du

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:21 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Thơ Một Mẩu TựChuyện Con Cua Cưới Chồng

Con Cua chẳng chịu cưới con Cng
Cua ci ch Cng c cẳng cong
Con chu cười ch, ca cẩm ci
Con Cua chỉ chịu cưới con Cng

Cua ci chịu Cng c cnh cho
Ch Cng chẳng c ci chn cao
Cng cong, chậm chạp chui chi ct
Chn chết con Cng chỉ c co

Cha Cng ci cọ chuyện con Cua
Cao cẳng chồng chi ci của chua
Ch chiết Cng con cho chết chy
Chn chồng Cng ci chỉ c cưa

Chn chường Cua ci cầu con Cc
Cc, "chẳng cần chi chuyện cưới Cng,
Cầu cạnh cẳng cao cho chng chế
Cớ chi cau c chuyện cầu chồng"

"Cua Cng cng cặp cng cong cả
Cay c, cắn co, con chu cười
C chn, c ch chừ cũng cội
Cầu cao chi, chỉ chng c mồi"

Chỉ cần Cc cản cu chung cội
Chm chm Cua cười chịu cưới Cng
Cng Cc chừ cao cng Cậu cả
Cua Cng chung cẳng, Cc chung cng!


So Sang Sng

So sậu sang sng, Se Sẻ sầu
Sẻ sầu Sa Sậu, Sẻ sầu Su
Sang sng sao So sng Se Sẻ
Sắp sửa sang sng sợ sng su(MD)

Son sắt st sơ sầu Sẻ, Sậu
Sững sờ So sậu sng soi suy
Se se sương sớm sờn sao sng
So Sậu sang sng, sẻ sụt si (MD)

Sương sớm se se, sẻ sẽ sầu
Sụt si se sắt sẻ sầu su
Sao sng, sng su, sầu se sẻ
Sang sng so sợ sng sng sầu(CD)

Sao sng sang sng sao sợ sng
Sng sầu san sẻ sợ sầu su
Sầu su se sẻ soi sương sng
Sắp sửa sang sng sao So sầu!?


Tiếc Thu

Thơ thẩn tm Thu trong tiếc thương
Tm trong trần thế, thấm tnh trường
Tm trn trời thẳm trăng Thu tới
Tha thiết thơ tm Thu thất tương (thất tnh, tương tư)

Thơ thắm tnh ta trong thnh thiện
Thuở thơ thủ thỉ tiếng tiu tương
Thẩn thờ Thu tiễn tim ta thn
Thơ thất tnh Thu thương tiếc thương!!


Min Du

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Thơ Một Mẩu Tự - Min Du Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®