· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Ừ Th́ Thôi...! - Miên Du

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:24 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Ừ Th́ Thôi...!Ừ th́ thôi cút đi!!
Đứng lạng quạng làm ǵ
Không c̣n xu trong túi
Lăi nhăi chẳng được ǵ..!!

Tiền chỉ là bạc kẽm
Không tiền chẳng có em
Làm ǵ theo lẻo đẻo
Khi mà em chẳng thèm..!!

Ừ th́ thôi dzông đi!!
Đông người quá cũng kỳ
Chẳng c̣n ai để ư
Tủi thân đấng nam nhi...

Ừ th́ thôi đi đi!
Đau khổ chẳng ích ǵ!!
Thoa cù là con cọp
Chỉ c̣n đau tí ti...

Ừ th́ thôi dzề đi
Tim có đau rên rỉ
Th́ tập làm thơ điên
Để trở thành thi sĩ...


Miên Du

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Ừ Th́ Thôi...! - Miên Du Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®