· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Vietnamese Songs - Kim Chi

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:26 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Vietnamese SongsTrái tim không ngủ yên .................Project deadline
Mộng ban đầu ...........................1st day at work
Ḷng mẹ . .................................Maternity leave
Biết nói ǵ đây .......................Job Interview
Linh hồn tượng đá ................... Manager
Nợ trần ................................ Company
Không ......................................Boss says NO
Giết người trong mộng ............... Boss
Kinh khổ ................................. Boss isn't satisfy
Kinh chiều ................................Boss upset
Em hiền như ma soeur .................... Boss happy
Giấc mơ tiên ........................... Boss off
Lầm ..................................... .Fighting with boss
Đời kỹ nự Kiss up boss
Ảo ảnh ................................... Promotion
Kiếp nghèo .............................. Unemployed
Kiếp đam mê ............................ Overtime
Kiếp cầm ca ............................ Working life
Ngày vui qua mau .......................... Holidays
Ngày mưa ................................. Vacations
Ngày trở về ........................... Retired
Nỗi buồn gác trọ ..................... Rework
Mộng dưới hoa ......................... Review
Ômêly .....................................Salary increased
Ô kià đời bỗng dưng vui ............ Pay day
Tấm thẻ bài ............................ Timesheet
Tiếng kinh đêm ......................... Meeting
Lâu đài t́nh ái ....................... 401 K
Lời gọi chân mây ...................... Look for new job
Dĩ văng .................................. Previous company
Xin gọi nhau là cố nhân................ Previous Boss
Lữ khách cô đơn ...................... The way to work
Ai đưa em vệ The way home
Cát bụi t́nh xa ......................... Traffic
Bẩy ngày đợi mong .................... Monday
Một ngày như mọi ngày ................ Tuesday
Chiều tím ............................... Wednesday
Chiều hoang .............................. Thursday
Chiều cuối tuần ...................... Friday
Beautiful days .............................. Weekend


Kim Chi sưu tầm

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Vietnamese Songs - Kim Chi Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®