· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười /

Bnh Xo - Min Du

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 07:27 · Edited by: Admin 
vulieu
Moderator
Bnh Xo


Thin hạ thi nhau trng bnh xo
Bạn b, xm lại đứng lm reo
Ngừơi ăn một miếng, ku chưa đủ
Kẻ nếm hai, ba, chia chẳng đều
Tm thịt đầy mm chi phải tiếc
Gi rau trn thng chớ than ngho
Thm rau, thm thịt, đua nhau xực
ng bạn, nhiều b, dĩa sạch vo.
[/font]

Min Du

Vui Cười MacDinhChiReunion.net / Vui Cười / Bnh Xo - Min Du Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®