· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Rong chơi - Tm Tưởng

 #1 · Posted: 7 Jan 2004 08:49 · Edited by: voquang 
voquang
Moderator
Rong chơiDĩ Vng 2

Nhớ từ tay chn dạ quang
Mật phơi đy ngọc, mu trn yn cương
Uốn quanh thn lụa ngh thường
Ngọn cờ điểm trống dọc đường hưng binh
ộ từ giải gip mai danh
C em v mi tửu đinh bao dung

ỗ nh Thy Thy

Du em qua tiếng đm mời
C cu nhạc muộn cầm đi gt hi
Rượu nồng mi mớm vnh tai
Nửa lời chia biệt, nửa lời cầu thn
Chớm mai vng nằng ph vn
Tiễn chn giấc mộng tan dần theo sương


Tm Tưởng

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Rong chơi - Tm Tưởng Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®