· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

Hai Ngn Năm - Nhược Thu

 #1 · Posted: 21 Dec 2016 17:48 
kimminh
Moderator
Hai Ngn Năm
Nửa vầng trăng đ mẻ
Khuyết chưa vừa sao em
Mẻ thm phần đau lẻ
Cho kht mu đen đm

Thuyền xui về bến mỏi
Bến em v bến m
Bơi bao giờ cho tới
Hồn một nửa qun về

Đm nay quỳ dưới Cha
Nghe cội sầu chơi vơi
Hai ngn năm thắp lửa
Cn lạnh qu Cha ơi ..

Nhược Thu
Nhược Thu

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / Hai Ngn Năm - Nhược Thu Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®