· Forums · Reply · Search · Statistics ·
Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi /

MỪNG SINH NHẬT 2017 (Quch Xun Sơn) MDC 70

 #1 · Posted: 7 Oct 2017 22:40 · Edited by: quachxuanson 
quachxuanson
Moderator
Mừng Sinh Nhật
Trời lại cho thm một tuổi đời
Mừng ngy sinh nhật đến người ơi
Cc con biết tặng qu chi nhỉ ?
B x chắc ban được t lời
Chc phc vi dng đy cũng qu
Đi ly thọ knh ấy l vui
Thi th cứ nghĩ như năm trước
Sống khỏe an yn đ đủ rồi


Quch Xun Sơn (MDC 70)

Tập thơ Mạc ĩnh Chi MacDinhChiReunion.net / Tập thơ Mạc ĩnh Chi / MỪNG SINH NHẬT 2017 (Quch Xun Sơn) MDC 70 Top

Your Reply Click this icon to move up to the quoted message

 

 ?
Only registered users are allowed to post here. Please, enter your username/password details upon posting a message, or register first.
 
  MacDinhChiReunion.net Powered by Forum Software miniBB ®